ISO 17025 – כשירות מעבדות בדיקה וכיול

ISO 17025 – כשירות מעבדות בדיקה וכיול

קצת על התקן

תקן בינלאומי המפרט את הדרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה ושל מעבדות כיול, כהוכחה לכך שהתוצאות המתקבלות הינן תקפות (ולידיות).

בבסיס התקן – תכנון ויישום פעולות המתייחסות לסיכונים ולהזדמנויות, למניעת השפעות שליליות ולהגברת יעילות מערכת הניהול.  בין יתר הדרישות, ישנה דרישה להשתתפות במבחנים השוואתיים; מעבר למתן תוקף נוסף לתוצאות, עמידה בדרישה זו יכולה לקדם שיתוף פעולה בין הארגון המוסמך לארגונים דומים ושיפור שיטות.

ההסמכה לתקן בישראל נעשית על ידי הרשות להסמכת מעבדות או על ידי אחת מהרשויות המקבילות בחו”ל.

זהו תקן להסמכה, כלומר על הארגון לעמוד בדרישות הניהוליות וגם בדרישות מקצועיות בהתאם לתחום העיסוק שלו, ארגון שיעמוד בכל הדרישות הללו יוכל לעשות שימוש בסמלי ההסמכה בתעודות הבדיקה / כיול של השיטות שבוצעו בתחום ההסמכה. 

 

 

השלבים לקבלת התקן

1

סקירה שיטות בדיקה קיימות וקביעת מדיניות הטמעה

2

התאמת דרישות מבניות וטכניות של המשאבים

3

ביצוע ולידציות ומבחנים השוואתיים

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

ליועצי מילוא ניסיון רב שנים בהטמעת התקן במעבדות בדיקה בטכנולוגיות שונות כולל בתחום הביולוגיה, החקלאות וטכנולוגיות נוספות. אנו מכירים את התקן על בוריו, את הדרישות המקצועיות והניהוליות שבו ואת אופן התנהלות המבדק. ביכולתנו להתאים את היקף הפעילות על פי תקן זה על סמך גודל וצרכי הארגון ולהוביל את הארגון לקבלת אישור התאמה לעמידה בדרישות ביעילות ובמהירות.

הגישה שלנו היא “מתן חכה ולא דגים” – כחלק מהתהליך ניתן לכם את כל הכלים הנדרשים על מנת להמשיך ולתחזק את המערכת באופן עצמאי.

 

שאלון הערכה עצמית לקבלת תקן ISO 17025

שאלון זה יוכל לסייע לך להעריך את מידת המוכנות של הארגון לעבור מבדק התעדה לתקן
בתום מילוי השאלון תקבל/י ציון לפיו תוכל/י להעריך היכן נמצא הארגון ביחס לדרישות התקן

ציון הערכה עצמית יאפשר לך:

לאמוד את כמות העבודה והמשאבים הנדרשים
להעריך את הזמן לקביעת מבדק התעדה
להחליט האם נדרשת לך עזרה חיצונית בנושאים מסוימים

לשיתוף השאלון עם אחרים