SA 8000 – מחויבות חברתית

SA 8000 – מחויבות חברתית

קצת על התקן

התקן מגדיר את הדרישות שעל המעסיק לקיים לטובת העובדים כולל זכויות העובד, תנאי סביבת העבודה ומערכות הניהול. הדרישות מבוססות על חוקי עבודה בינלאומיים, זכויות עובדים והאמנות של ה-ILO – ארגון העבודה הבינלאומי. 

דרישות התקן מתמקדות בנושאים הבאים: עבודת ילדים, עבודות כפיה, בריאות ובטיחות, חופש ההתאגדות, אפליה, נהלי משמעת, שעות עבודה, תגמולים ומערכות ניהול , כל זאת ע”מ לוודא שהארגון מחויב לזכויות העובדים ולשיפור תנאי עבודתם.

כדאי לדעת: התקן הוא תקן בינלאומי  בישראל הוא מהווה דרישת סף להשתתפות במכרזים של עיריות ורשויות.

 

השלבים לקבלת התקן

1

סקר פערים

2

כתיבת קוד אתי וקביעת מדיניות אחריות חברתית

3

כתיבת מסמכי איכות והטמעת תהליכים

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

היועצים של מילוא בעלי נסיון רב בהטמעת מערכות ניהול מכל הסוגים ובהטמעת התקנים לאחריות ומחויבות חברתית.

בזכות ההכרות המעמיקה שלנו עם מערכות ניהול מגוונות, ועם ארגונים מתחומי עיסוק שונים נוכל להדריך וללוות את הארגון  בניתוח הדרישות והתאמתם לארגון לשווקים בהם הוא פועל.

אצלנו במילוא אחריות ומחויבות חברתית הן לא רק תקנים אלא שליחות ונשמח לרתום גם את הארגון שלך לשליחות זו.

ככל שקיימות בארגון מערכות ניהול נוספות כמו התקן לניהול איכות ISO 9001 והתקן לניהול סביבה ISO 14001, נפעל ליצירת מערכת משולבת, חסכונית ויעילה.